Uživatelská smlouva

UŽIVATELSKÁ SMLOUVA

Než přistoupíte k využívání Webu, prosíme vás pozorně se seznámit s podmínkami Uživatelské smlouvy. Registrací vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami dané Uživatelské smlouvy a potvrzujete, že jste dosáhl/a plnoletosti a můžete vystupovat jako druhá Strana v dané Uživatelské smlouvě, nebo, pokud jste plnoletosti ještě nedosáhl/a, máte souhlas od rodičů nebo pěstounů na uzavření dané Uživatelské smlouvy.

1. Základní pojmy a definice

Uživatelská smlouva (dále Smlouva) — soupis pravidel upravující vztahy mezi Správou webu a Uživateli webu (společně se označují jako Strany), které vznikají během užívání Webu a Webových služeb.

Správa Webu (dále Správa) — společnost s ručením omezeným TianDe, DIČ: 2223581514, Kód důvodu registrace: 222301001, Registr. číslo organizace: 1112223005938, Adresa pro písemný styk: 656068, Altajský kraj, město Barnaul, Poštovní úřad č. 68, PO Box 3975, která byla založena a působí v souladu s legislativou Ruské federace, poskytuje Partnerům Správy a Uživatelům přístup k Webu a Webovým službám. Správa neprodává Uživatelům Webu produkci označenou obchodní značkou „TianDe“ (dále v textu – Produkce), ale umožňuje Partnerům Správy rozmísťovat na svém Webu odpovídající oznámení o prodeji Produkce.

Partner Správy (dále Partner) – právnická osoba, která na základě uzavřených smluv se Správou za využitím Webových služeb synchronizovaných s Webem má právo podílet se na realizaci Produkce prostřednictvím rozmístění oznámení o prodeji na Webu.

Uživatel— fyzická osoba, která přistoupila k Uživatelské smlouvě v souladu se stanovenými postupy prostřednictvím internetové sítě za účelem získání informací nebo pořízení Produkce.

Kupující – Uživatel, který učinil objednávku Produkce na Webu a tím vstoupil do smluvního vztahu s Prodávajícím.

Prodávající – Partner Správy stanovený prostřednictvím Webových služeb v roli Prodávajícího, který přijal objednávku Produkce.

Web – soubor umístěných na internetu webových stránek, které jsou propojeny tématem, designem a jednotným adresovým prostorem domény www.tiande.ru a také doménami www.tiande.eu, www.tiande.kz, www.tiande.asia nebo www.tiande.ua (a/nebo jiných domén, které mohou být periodicky používány Správou). Web je vytvořen a spravován Správou. Uživatelé, kteří navštěvují Web za hranicemi Ruské federace, tak činí z vlastní iniciativy a nesou odpovědnost za svoje jednání v souladu s legislativou země, ve které se nacházejí. Jakékoliv nároky nebo námitky týkající se Webu a jeho používání jsou regulovány legislativou Ruské federace bez aplikace jakýchkoli kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

Webová služba (dále Služba) – aplikace umístěná na Webu nebo webové stránce.

Účet Uživatele (Účet) — uživatelský účet vytvořený v okamžiku registrace na Webu, který umožňuje Správě provést identifikaci (ověření) každého Uživatele prostřednictvím jedinečného uživatelského jména a hesla. Uživatelské jméno a heslo pro přístup k Účtu si Uživatel volí během registrace dle vlastního uvážení. V budoucnu může být heslo změněno Uživatelem způsobem popsaným ve Smlouvě. Uživatelské jméno nelze změnit.

Obsah – prvky designu, ilustrace, grafika, skripty, programy, videa, hudba, zvuky a další objekty, které jsou nebo nejsou výsledkem duševní činnosti a vlastnická práva k nim náleží Správě, Uživatelům, Partnerům, případně jiným osobám.

Oznámení – text, obrázky, grafika, video a další informace, které Uživatel vyvěšuje na Webu za použití Služeb a jejichž přidávání a úpravy jsou prováděny prostřednictvím Online Office Uživatele.

Soukromé zprávy – e-maily zaslané jedním Uživatelem jinému, které nejsou přístupné jiným osobám a jejichž odesílání a příjem jsou prováděny prostřednictvím Online Office Uživatele.

Online Office – část Webu obsahující část informací, které Uživatel zveřejňuje na svém uživatelském účtu a které jsou k dispozici ostatním Uživatelům. Profil se používá za účelem výměny Soukromých zpráv, zveřejňování Oznámení Uživatelům a provádění jiných činností.

Profil – identifikátor Uživatele.

2. Pravidla používání Webu

2.1. Uživatel má právo používat tento Web pouze v případě, že souhlasí se Smlouvou a přistoupil k ní způsobem stanoveným v této Smlouvě. Pro využití základních funkcí Webu si uživatel zakládá Účet.

2.2. Při registraci Účtu Uživatel uvede aktuální a platné informace, mimo jiné příjmení, jméno, pohlaví, datum narození apod. Při přihlášení na Web si Uživatel vytvoří unikátní přihlašovací údaje – uživatelské jméno a heslo, které jsou považovány za důvěrné údaje a nesmí být zveřejněny, s výjimkou případů povolených platnými zákony a/nebo Smlouvou. Riziko provádění podvodných nebo jiných protiprávních operací s Uživatelským Účtem nese v případě ztráty hesla samotný Uživatel. Uživateli se doporučuje zvolit si heslo, které vylučuje možnost jeho vygenerování třetími stranami.

2.3. Uživatel souhlasí s tím, že nese výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti přihlašovacího jména a hesla, které patří k jeho osobnímu Účtu používanému pro přístup k Webu.

2.4. V případě, že se Uživatel dozví o jakémkoliv neoprávněném použití svého přihlašovacího jména, hesla nebo údajů ze svého osobního Účtu, zavazuje se o této skutečnosti neprodleně informovat Správu a to prostřednictvím příslušného oznámení zaslaného na e-mail: support@tiande.ru.

2.5. Přístup na Web zaregistrovaného Uživatele se pokaždé uskutečňuje prostřednictvím autorizace – zadání uživatelského jména a hesla Uživatele, kliknutím na hypertextový odkaz nebo po automatické autorizaci za použití technologie cookies, případně jiným způsobem.

2.6. V případě, že autorizace není možná z důvodu ztráty hesla, zablokování Profilu nebo z jiného důvodu, Uživatel má právo obrátit se na technickou podporu Správy Webu nebo postupovat podle pokynů pro obnovu hesla. Správa Webu má právo jednostranně změnit, zrušit nebo doplnit způsoby obnovení přístupu k Účtu a autorizace Uživatele.

2.7. Osoba, která se autorizovala na Webu, je považována za vlastníka Účtu, který získal přístup k jeho využívání a ovládání v důsledku autorizace.

2.8. Pro přístup Uživatele k Webu může být použita technologie cookies a to za účelem automatické autorizace Uživatele na Webu a také pro sběr statistických údajů, zejména o návštěvnosti Webu.

2.9. Uživatel má právo omezit nebo zakázat používání cookies technologií prostřednictvím příslušného nastavení prohlížeče.

2.10. Správa Webu zajišťuje nepřetržitý provoz Webu, avšak nezaručuje absenci přerušení z důvodu technických závad nebo provádění technické údržby. Správa nezaručuje, že Web nebo jakékoli služby budou fungovat v jakémkoli okamžiku v budoucnosti nebo že jejich provoz nebude ukončen.

2.11. Při používání Webu je Uživatel povinen dodržovat zásady opatrnosti ve vztahu k Obsahu, zejména k tomu, který zveřejnili jiní Uživatelé, k jiným materiálům a informacím; při kliknutí na zveřejněné na Webu hypertextové odkazy; při používání jakýchkoliv souborů, včetně software, aby se předešlo nepříznivému ovlivnění počítače Uživatele škodlivým software, nepovolenému přístupu k Účtu, prolomení hesla a jiným následkům, které by mohly být pro Uživatele nepříznivé.

2.12. Používání Uživatelem Obsahu, který na Webu zveřejnila Správa nebo jiní Uživatele, je povoleno v rámci funkcí Webu za podmínky dodržování všech povolení a omezení, které mohou být stanoveny držitelem práv a za podmínky zachování označení autorství (copyright), případně jiného oznámení o autorství a zachování jména autora v nezměněné podobě.

2.13. Uživatel nemá právo vkládat nebo jinak veřejně oznamovat (zveřejňovat na Webu) Obsah a jiné výsledky duševní činnosti Partnerů Správy nebo jiných osob – držitelů práv, pokud k tomu nemá jednoznačně vyjádřený souhlas držitele práv a/nebo nedisponuje dostatečným rozsahem práv pro dané jednání.

3. Zpracování osobních údajů

3.1. Přijetím Smlouvy při registraci a uvedením svých osobních údajů, konkrétně příjmení, jména, jména po otci/druhého příjmení, data narození, korespondenční adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a dalších informací (dále Osobní údaje) ve svém Účtu a Profilu vyjadřuje Uživatel souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správou.Za účelem potvrzení správnosti Osobních údajů může Správa vyžádat potvrzení identity Uživatele a požadovat poskytnutí potvrzení v jakékoli formě, která není v rozporu s právními předpisy.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů Uživatele je poskytování služeb, zpracování objednávek, poskytnutí možnosti využití Služeb, provádění reklamních kampaní, poskytování targetingové reklamy a Služeb, provádění statistických výzkumů a analýza získaných statistických údajů, zajištění možnosti účasti na akcích, soutěžích a podobných událostech, stejně tak vykonávání dalších činností popsaných v Uživatelské smlouvě a odpovídajících oddílech na Webu.

3.3. Uživatel souhlasí s tím, že Správa v průběhu zpracování osobních údajů má právo nakládat s nimi následujícím způsobem: sbírat, systematizovat, shromažďovat, uchovávat, využívat, předávat třetím osobám (včetně předání Partnerům za účelem zpracování objednávky), znehodnocovat a vykonávat další činnosti nezbytné pro plnění Smlouvy a realizaci Služeb. Uživatel souhlasí s tím, že osobní údaje uvedené v profilu a účtu budou považovány za veřejně přístupné.

3.4. Zpracování osobních údajů Uživatele probíhá od okamžiku registrace Účtu Uživatele až do okamžiku jeho trvalého zablokování. Uživatel má právo zastavit proces zpracování Osobních údajů odesláním odpovídající žádosti v elektronické podobě na adresu: support@tiande.ru. Osobní údaje Uživatele budou vymazány z databáze zákazníků Správy v průběhu 30 (třiceti) pracovních dní od okamžiku obdržení odpovídající žádosti Uživatele.

3.5. Uživatel se zavazuje, že nebude rozmísťovat (a v případě umístění převezme odpovědnost v plném rozsahu) na webu osobní údaje jiných Uživatelů nebo jakýchkoli třetích osob bez jejich osobního souhlasu.

3.6. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s legislativou Ruské federace.

4. Pořizování Produkce, účast v marketingových programech a akcích, které pořádá Správa

4.1. Kupující vstupuje do smluvního vztahu s Prodávajícím ve věci pořízení Produkce okamžikem vystavení objednávky. Přijetí a potvrzení objednávky Produkce uskutečňuje Prodávající za využití webových služeb.

4.2. Vzájemný vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím je upraven legislativou země, ve které se nachází Prodávající, a také obchodními podmínkami, které jsou umístěny na webu.

4.3. Cena a možnost zakoupení jakékoli Produkce uvedené na webu je orientační a vyžaduje potvrzení Prodávajícího. Konečnou cenu Produkce určuje Prodávající mimo jiné s ohledem na daňovou povinnost a náklady na dodávku.

4.4. Správa neodpovídá za závazky vyplývající ze vzájemného vztahu, který byl navázán mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím využití webu, ani neodpovídá za požadavky, jednání či nejednání ze strany Partnerů nebo Uživatelů.

4.5. Registrace na webu dává Uživateli právo účastnit se marketingových programů a akcí, které pořádá Správa, a také právo na získání slev.

4.6. Přijetím podmínek vyplývajících ze Smlouvy Uživatel potvrzuje, že je obeznámen a souhlasí s podmínkami Marketingového plánu a Etického kodexu Správy.

4.7. Účast Uživatele v marketingových akcích nemá žádné právní důsledky. Tato skutečnost pouze vyjadřuje přání Uživatele spolupracovat se Správou a umožňuje získávat Produkci Prodávajícího se slevou z doporučené maloobchodní ceny uvedené v katalogu.

5. Práva a povinnosti Správy

5.1. Správa Webu disponuje potřebnými právy k Obsahu Správy (včetně počítačových programů, které jsou součástí Webu, databází, informačních materiálů, grafických zobrazení, uživatelského rozhraní apod.), obchodním názvům, ochranným známkám, logům a jiným rozlišovacím označením Správy Webu.

5.2. Správa Webu provádí běžnou správu Webu, určuje jeho strukturu, vzhled, povoluje nebo omezuje Uživatelům přístup na Web, vykonává další práva, jež jí náleží.

5.3. Z hlediska poskytování možnosti součinnosti mezi Uživateli, Kupujícími a Partnery, včetně poskytování Uživatelům možnosti samostatně provádět určité činnosti v rámci Webu, je Správa osobou, která pouze zajišťuje technickou možnost takové součinnosti, avšak s tím související předání, uchovávání a zajištění přístupu prostřednictvím internetu k informacím, grafickým zobrazením a jiným materiálům, které Uživatelé poskytují, je zajišťováno bez změny takových materiálů a bez jejich ovlivňování ze strany Správy.

5.4. Správa Webu rozhoduje o způsobech umístění reklamy na Webových stránkách, o účasti v partnerských programech apod.

5.5. Správa Webu má právo:

5.5.1. kdykoliv měnit design Webu, jeho obsah, seznam Služeb, měnit nebo doplňovat používané skripty, software, Obsah a další objekty, které jsou používány nebo uloženy na Webu, případně jakékoliv aplikace s předchozím upozorněním Uživatele nebo i bez něj;

5.5.2. odstraňovat bez udání důvodu a bez předchozího upozornění jakýkoliv Obsah, včetně takového, který dle názoru Správy porušuje a/nebo může porušovat legislativu Ruské federace, ustanovení Smlouvy, práva jiných Uživatelů nebo třetích osob, poškozovat je nebo ohrožovat bezpečnost;

5.5.3. dle vlastního uvážení odstraňovat jakékoli informace (včetně Osobních zpráv Uživatele, Oznámení Uživatele, komentářů k Oznámením Uživatele, ostatních informací a dalších materiálů), včetně těch, které Uživatel zveřejnil na Webu a které jsou v rozporu s legislativou Ruské federace nebo ustanoveními Uživatelské smlouvy;

5.5.4. pozastavit, omezit nebo ukončit přístup Uživatele ke všem nebo některým částem Webu nebo Službám kdykoliv a bez udání důvodů s předchozím upozorněním nebo bez něj;

5.5.5. zablokovat Účet Uživatele na základě vlastního uvážení, a to i v případě, kdy se Uživatel dopustil porušení právních předpisů Ruské federace nebo ustanovení Smlouvy;

5.5.6. rozesílat Uživatelům zprávy (rovněž prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv, mobilních aplikací, sociálních sítí, telefonických hovorů apod.), které představují oznámení o vstoupení v platnost nebo zrušení starých služeb, o schválení a zveřejnění nové úpravy Smlouvy, o nových osobních zprávách na Profilu uživatele, komentářích k Oznámením Uživatele apod., které obsahují reklamní informace o službách Správy, reklamu Produkce nebo služeb Partnerů.

6. Práva a povinnosti Uživatele

6.1. Uživatel má právo:

6.1.1. provádět nastavení Účtu a Profilu, měnit heslo pro přístup k Účtu;

6.1.2. zveřejňovat na svém Účtu informace o sobě, přidávat své fotografie;

6.1.3. vytvářet nová oznámení, používat Služby;

6.1.4. odesílat a přijímat zprávy;

6.1.5. používat služby poskytované Správou;

6.1.6. provádět jiné úkony, které nejsou zakázány právními předpisy Ruské federace nebo Smlouvou a souvisí s používáním Webu;

6.1.7. Vyřizovat objednávky Produkce a vstupovat do smluvního vztahu s Prodávajícím.

6.2. Uživatel se zavazuje:

6.2.1. v okamžiku registrace Účtu uvádět příslušné platné údaje;

6.2.2. přijmout nezbytná opatření k zajištění důvěrnosti údajů (uživatelské jméno a heslo) používaných pro přístup k Účtu, zajistit, aby nedocházelo k ukládání hesla v prohlížeči (také při používání technologie cookies), v případě možného používání počítače jinými osobami;

6.2.3. informovat Správu Webu o všech případech jednání proti Uživateli, na které by mohlo být pohlíženo jako na urážlivé, ponižující, diskriminační apod.;

6.2.4. nedopouštět se zakázaného jednání uvedeného v odst. 6.3. Uživatelské smlouvy;

6.2.5. pravidelně kontrolovat obsah Smlouvy uvedené na Webu a sledovat případné změny, které do ní byly začleněny.

6.3. Uživateli je zakázáno:

6.3.1. shromažďovat osobní údaje ostatních Uživatelů;

6.3.2. používat jakékoliv automatické nebo automatizované prostředky k shromažďování informací obsažených na těchto Stránkách;

6.3. zveřejňovat na Webu nebo předávat prostřednictvím zpráv informace s omezeným přístupem (důvěrné informace) třetích osob, pokud Uživatel nemá podle zákona nebo smlouvy dostatečná práva ke zveřejňování takových informací;

6.3.4. zveřejňovat, reprodukovat, kopírovat, zpracovávat, šířit, publikovat na Webu, sdělovat veřejnosti, stahovat, předávat, prodávat nebo jinak využívat zcela nebo částečně Obsah Správy, jiných Uživatelů a třetích osob bez jejich předchozího svolení, vyjma případů uvedených ve Smlouvě, platné legislativy Ruské federace a také případů, kdy držitel práv zcela zjevně vyjádřil svůj souhlas s volným využíváním vlastního Obsahu jakoukoli osobou. Přidání Oznámení na Web a také zveřejňováním Obsahu na Webu jiným způsobem Uživatel potvrzuje, že disponuje všemi nezbytnými právy pro takové jednání, že zveřejnění neporušuje ani nebude porušovat práva a oprávněné zájmy držitelů práv a třetích osob a že všechna nezbytná povolení a souhlas příslušných držitelů práv a třetích osob s tímto jednáním byly získány řádně a zcela prokazatelně. Na Webu není povoleno zveřejňovat Obsah, u něhož Uživatel nedisponuje příslušnými právy a/nebo souhlasem držitele práv.

6.3.5.zveřejňovat na Webu ve veřejně přístupné části nebo zasílat prostřednictvím Osobních zpráv textové zprávy, grafická zobrazení nebo jiné materiály, jejichž obsah je urážlivý pro jiné Uživatele nebo další osoby, případně může být za takový považován, a rovněž zprávy, obrázky nebo jiné materiály, které diskreditují Uživatele nebo jiné osoby, obsahují hrozby, podněcování k násilí, protizákonnému jednání, činům proti společnosti, nemorálnímu jednání, jakož i k jakémukoli dalšímu jednání, které je v rozporu se zásadami veřejného pořádku a morálky;

6.3.6.zveřejňovat na Webu Oznámení a jiné materiály (včetně nepravdivých), jejichž obsah poškozuje nebo může poškodit čest, důstojnost a podnikatelskou pověst občana nebo organizace;

6.3.7.zveřejňovat na Webu Oznámení obsahující vulgární slova a výrazy;

6.3.8. zveřejňovat na Webu materiály pornografické povahy, případně takové, které obsahují hypertextové odkazy na webové stránky s těmito materiály;

6.3.9. zveřejňovat na Webu osobní údaje (včetně kontaktů) jiných Uživatelů nebo dalších osob bez jejich předchozího souhlasu;

6.3.10. vědomě uvádět při registraci Účtu nepravdivé nebo smyšlené informace o sobě nebo je později upravovat, zejména uvádět cizí nebo smyšlené jméno a příjmení;

6.3.11. zveřejňovat na Webu fotografie jiných osob nebo smyšlených postav, zvířat, předmětů, abstraktní obrazy, jakož i jakákoli jiná grafická zobrazení, která nejsou zobrazeními Uživatele, jenž je zveřejňuje;

6.3.12. registrovat více než jeden Účet stejnou osobou;

6.3.13. zveřejňovat na Webu ve veřejně přístupné části bez předchozího souhlasu Správy Webu textové zprávy, grafická zobrazení a jiné materiály obsahující reklamu, vyjma případů, kdy jsou reklamní materiály schváleny Správou;

6.3.14. provádět činnosti, jejichž cílem je destabilizace Webu, pokoušet se o neoprávněný přístup ke správě Webu nebo k jeho uzavřené části (částem, k nimž je povolen přístup pouze Správě Webu), jakož i provádět další podobné akce;

6.3.15. neoprávněně se přihlašovat k Účtům ostatních Uživatelů vyhledáváním nebo zadáním hesla, stejně jako pokoušet se o takový neoprávněný přístup;

6.3.16. používat Web pro jakékoli komerční účely bez předchozího povolení Správy Webu, s výjimkou případů uvedených v této Smlouvě;

6.3.17. rozesílat e-mailový spam – hromadné rozesílání obchodních, politických, propagačních a jiných informací (včetně hypertextových odkazů, které vedou na webové stránky s takovými informacemi a/nebo stránky, které obsahují škodlivý software) v Osobních zprávách, komentářích k oznámením apod., v případě, že Uživatel-příjemce nevyjádřil svůj souhlas se zasíláním těchto informací.

7. Záruky a odpovědnost

7.1. Uživatel zaručuje, že zveřejněním na Webu oznámení, případně rozesláním v Osobních zprávách informací, Obsahu a jiných zákonem chráněných výsledků duševní činnosti, jejich částí nebo kopií, popř. jiných materiálů neporušuje práva a oprávněné zájmy jiných osob. V případě vznesení nároků třetích stran v souvislosti s porušením těchto podmínek Uživatelské smlouvy v souvislosti se zveřejněním informací a/nebo Obsahu třetích stran má Správa Webu právo uskutečnit v zákonem povoleném rozsahu předání kontaktních informací Uživatele, které má Správa k dispozici, osobám, které takový nárok vznesly, a to za účelem vyřešení sporu.

7.2. Uživatel zaručuje, že přijme vhodná opatření k zajištění důvěrnosti údajů účtu (uživatelské jméno a heslo), které slouží k přihlášení na Web a předejde možnému přihlášení třetích osob.

7.3. Správa zachovává důvěrnost zpráv, které si vyměňují Uživatele prostřednictvím Osobních zpráv.

7.4. Poskytnutím Uživateli technické možnosti využívat Web se Správa nepodílí na formování obsahu osobní stránky Uživatele a zveřejňování Uživatelem Oznámení, nekontroluje jeho činnost, neprovádí automatickou cenzuru informací ve veřejných částech Webu a na osobních stránkách Uživatelů, cenzuru Osobních zpráv, ani nezodpovídá za jednání nebo nejednání Uživatelů, protože v informačním systému Webu a jeho softwaru nejsou k dispozici žádná technická řešení provádějící automatickou cenzuru a kontrolu činnosti Uživatelů.

7.5. Správa nevykonává a ani nedisponuje technickými prostředky k moderování informací a Obsahu od Uživatelů a není zodpovědná za Obsah, který Uživatel zveřejnil.

7.6. Správa není zodpovědná za jakékoli selhání nebo přerušení provozu Webu a s tím související ztrátu informací. Správa neodpovídá za jakékoliv poškození počítače Uživatele, mobilního zařízení, jakýchkoliv jiných zařízení nebo software způsobené nebo související s používáním tohoto Webu nebo stránek, které jsou přístupné prostřednictvím hypertextových odkazů na Webu.

7.7.  Správa nezodpovídá za prolomení hesla třetí stranou a za jakékoli manipulace, které třetí strana podnikla s uživatelským účtem.

7.8. Správa nezodpovídá za žádné škody, včetně ušlého zisku, nebo škody způsobené v důsledku použití Webu, Obsahu nebo jiných materiálů, ke kterým Uživatel nebo jiné osoby získali přístup prostřednictvím Webu, a to i v případě, že Správa Webu varovala nebo poukázala na potenciální možnost takového poškození nebo škody.

7.9. Správa nezodpovídá za škody, které by mohly být způsobeny Uživateli, včetně ztráty dat, zablokováním Účtu, Obsahu nebo ukončením provozu Služby nebo Webu.

7.10. Správa se nepodílí na řešení konfliktů vzniklých mezi Uživateli a Partnery.

7.11. Uživatel zodpovídá za protiprávní jednání prováděné pomoci Účtu Uživatele a také v souvislosti se zveřejněním prostřednictvím jeho Účtu Obsahu na Webu, v Profilu a jiných částech Webu.

7.12. Uživatel je osobně zodpovědný za jakýkoli Obsah nebo jiné informace, které vkládá na Web nebo jiným způsobem zveřejňuje na Webu, případně jeho prostřednictvím. Uživatel se zavazuje, že bude samostatně řešit nároky třetích stran týkající se neoprávněného vložení Obsahu a informací.

7.13. Hypertextové odkazy na všechny stránky, produkty, služby, jakékoliv informace komerční nebo nekomerční povahy zveřejněné na tomto Webu, zasílané Uživatelem v Osobních zprávách a na osobní stránce Uživatele apod., nelze považovat za schválení nebo doporučení produktů (služeb) Správou Webu. Správa nezodpovídá za případné škody vzniklé Uživateli v důsledku přechodu na takové hypertextové odkazy.

7.14. Přechod na webové stránky třetích stran, instalace software a používání služeb třetích stran je činností uskutečňovanou na vlastní riziko Uživatele. Vztahy mezi Uživatelem a třetími stranami nejsou ustanoveními Smlouvy dotčeny.

7.15. Za porušení ustanovení Uživatelské smlouvy může být přístup Uživatele k Webu, určitým jeho částem a/nebo Službám omezen, pozastaven nebo ukončen na dobu neurčitou. Podle uvážení Správy Webu může být přístup obnoven na základě písemné žádosti Uživatele.

7.16. Účet Uživatele může být smazán bez možnosti následného obnovení na základě uvážení Správy Webu.

8. Ostatní ujednání

8.1. Smlouva vstupuje v platnost od okamžiku přijetí jejích podmínek Uživatelem (akceptace). Akceptace je vyjádřena označením příslušného políčka při registraci Účtu Uživatele, jakož i provedením ze strany Uživatele některého z úkonů v rámci použití Webu (autorizace, využití poskytovaných služeb, vložení Oznámení apod.). V případě nesouhlasu s podmínkami Uživatelské smlouvy je Uživatel povinen přestat používat Webové stránky a zaslat žádost o zablokování svého Účtu.

8.2. Blokace Účtu znamená automatické odstranění osobních údajů, Oznámení, nastavení Účtu a Profilu, stejně jako dalších existujících informací na Účtu.

8.3. Ustanovení Smlouvy mohou být doplněna, změněna nebo zrušena Správou jednostranně bez předchozího upozornění Uživatelů. Správa má právo informovat Uživatele o provedení změn v Uživatelské smlouvě nebo o vstoupení v platnost nové verze Smlouvy zveřejněním oznámení na Webu, zasláním Uživateli Osobní zprávy nebo jiným způsobem dle uvážení Správy.

8.4. Pro práva a povinnosti Stran vyplývající ze Smlouvy, která pozbyla platnost, budou použita ustanovení současného (aktuálního) znění Smlouvy, nevyplývá-li z povahy vztahů mezi Stranami něco jiného.

8.5. Námitky, které Uživatel zašle Správě, budou přijaty a přezkoumány za podmínky uvedení aktuálních a pravdivých údajů v Účtu Uživatele. Vzhledem k možnosti existence několika Účtů s podobnými registračními údaji má Správa Webu právo požadovat poskytnutí doplňujících údajů a informací, které by umožnily určit, s jakým Účtem souvisí doručený požadavek nebo ověřit, že Účet náleží osobě, která nárok vznesla.

8.6. Veškeré spory vzniklé mezi smluvními stranami budou řešeny prostřednictvím jednání. Mimosoudní postup pro řešení sporů vyplývajících ze vztahů upravených Uživatelskou smlouvou je považován za závazný. Lhůta pro mimosoudní vypořádání pohledávek činí 30 (třicet) pracovních dnů ode dne doručení příslušného požadavku. V případě, že ve věci vyřešení sporu strany nedospějí ke shodě, bude tento spor předán k přezkoumání a vyřešení místně příslušnému soudu dle sídla Správy v souladu s legislativou Ruské federace.

TIANDECENTRUM.CZ

1. Zpracování a uchování veškerých osobních údajů, které poskytujete provozovateli TianDeCentrum.cz., jsou v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů uživatele

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů budou osobní údaje uživatele shromažďovány a zpracovávány pro marketingové a obchodní účely správce v podobě zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění.

Prohlášení správce TianDeCentrum.cz

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

2. TianDeCentrum.ce není dodavatelem produktů TianDe ani provozovatelem e-shopu. TianDeCentrum.cz nabízí možnost registrace a objednání vybraného zboží ve formě sady či výběru produktů na základě konzultace.

Dodavatelem produktů a provozovatel e-shopu je:

Majitel: Libuše Šteflová
Adresa: Farní 43, 340 12 Měčín
IČO: 01605551
DIČ: CZ6259292402 – plátce DPH
Registrace na ÚOOÚ pod registračním číslem 00061936
Číslo účtu: 2900998696/2010
IBAN: CZ3720100000002900998696

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodu www.eshop-tiande.cz

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na adrese www.eshop-tiande.cz (dále též uváděno jen jako „eshop“) Libuší Šteflovou, místem podnikání Farní 53, Měčín, PSČ 340 12, zapsané v živnostenské rejstříku, evidujícím úřadem je Městský úřad Klatovy, evidenční číslo živnostenského oprávnění ŽU-7497/13-1390/2013 (dále též jen jako „Prodávající“), vznik oprávnění 15. 4. 2013.
 3. Nákup v eshopu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem v eshopu nebo s užíváním internetových stránek www.eshop-tiande.cz souvisí.
 4. Přejeme si, aby pro naše zákazníky byl nákup v eshopu příjemně stráveným časem, aby byli s nákupem naprosto spokojeni a aby přesně věděli, co v našem eshopu naleznou, jak celý proces nákupu zboží od jeho výběru až po dodávku probíhá, co mohou očekávat a jak vyřešíme jejich požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.
 5. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás nakoupíte. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním zboží (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat“ nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy (tedy my jako Prodávající především dodat vám zboží přesně podle vaší objednávky a vy jako Kupující zaplatit za dodané zboží dohodnutou cenu).
 6. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Víme, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
 2. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Cena zboží a platba
 2. Dodací podmínky
 3. Odstoupení od kupní smlouvy

VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Důležité pojmy (definice)
 3. PRODÁVAJÍCÍ

Prodávajícím je:

Libuše Šteflová

IČ: 01605551, DIČ: CZ6259292402

Sídlo: Farní 53, Měčín, PSČ 340 12

Provozovna eshopu (a přednostní adresa pro doručování korespondence nebo vrácení zboží): Farní 43, Měčín, PSČ 340 12

Kontaktní telefon: +420 702 118 020

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@eshop-tiande.cz

Pro komunikaci s eshopem můžete v pracovní době eshopu využít i online chat na webovém rozhraní

 1. KUPUJÍCÍ – Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.eshop-tiande.cz uzavře s námi, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, a tím koupí některé zboží vystavené na internetových stránkách eshopu. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.
 2. SPOTŘEBITEL – Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít za to, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
 3. KUPUJÍCÍ S ID – Je jím takový kupující, který má přidělené tzv. ID na základě registrace v systému TianDe. Pokud toto ID máte a uvedete jej při své registraci v eshopu resp. jej později doplníte, pokud jste se v eshopu registrovali již dříve, pak je vám automaticky zobrazováno zboží s cenami po slevě vyplývající z registrace v systému TianDe a za nákupy v eshopu jsou vám připisovány body do provizního systému TianDe. Podrobnosti jsou uvedeny dále v těchto VOP. Eshop funguje i jako tzv. servisní centrum TianDe.
 4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA – Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele (tj. text, kde bude místo „Kupující“ uvedeno pouze „Spotřebitel“).
 5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM – Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní, na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.eshop-tiande.cz (vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY – Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém eshopu.
 2. POPIS ZBOŽÍ – V eshopu (na webovém rozhraní) je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností zboží, a je-li to u daného produktu potřebné, i s uvedením dalších důležitých informací ke zboží, zejména návodu na jeho používání, doby použitelnosti či trvanlivosti, pokynů ke skladování a uchovávání apod. Pro kupující s ID je zde uvedeno u každého produktu i bodové ohodnocení. Veškeré prezentace zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ – Pro objednání zboží přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném zboží (vložením objednávaného zboží do „košíku“ webového rozhraní obchodu a uvedením počtu/množství objednávaného zboží, případně i varianty zboží, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná), e-mail, telefonní kontakt a vyberete způsob úhrady a způsob doručení zboží. Máte-li slevový kupón, můžete jej uplatnit vyplněním v příslušném políčku objednávky. Kupující s ID má možnost v závěru objednávky odečíst od celkové ceny objednávky provizi, pokud mu na ni vznikl nárok. Informaci o aktuální výši provize naleznete ve svém uživatelském profilu (kliknutím na své jméno v pravém horním rohu webové stránky). Nárok na provizi a její výpočet se řídí pravidly, které neurčuje Prodávající, proto podrobná informace nemůže být předmětem těchto VOP. V objednávkovém formuláři se zobrazuje i počet bodů, které jsou jednotlivým objednaným produktům přiděleny. Objednávat zboží je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, expedice pak probíhá pouze v pracovních dnech. Prodávající upozorňuje, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo okolnostmi, za které neodpovídá, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“.

O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, přílohu tohoto oznámení tvoří i text těchto VOP. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi.

Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí anebo pokud dojde k vyčerpání skladových zásob a dodavatel není dlouhodoběji schopen dodat nové skladové zásoby. Ze stejných důvodů jsme oprávněni i odstoupit od uzavřené kupní smlouvy (neboť bychom nebyli schopni vašim požadavkům vyhovět), přičemž odstoupení může být učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodů na váš mailový kontakt a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme s vámi dohodnutým způsobem, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží nebo účinnosti odstoupení od kupní smlouvy.

Pokud některé zboží není aktuálně skladem ani do 10 dnů k dodání naším dodavatelem, uvádíme u produktu předpokládané datum nejbližší dostupnosti produktu. Počítejte však prosím s tím, že jde opravdu o předpokládané datum, které se v některých případech může měnit vzhledem k tomu, že zboží je dodáváno i ze zemí mimo EU a dodavatel nemůže zcela ovlivnit dobu dodání v závislosti na nutnosti celního odbavení a dalších vnějších okolností. V případě zboží, které v okamžiku přípravy k expedici nemáme skladem, ač v době tvorby vaší objednávky skladem bylo, takové zboží dopošleme v nejbližším možném termínu na naše náklady na vaši adresu. V případě, že by však taková doposílka měla být učiněna později než 30 dní od přijetí vaší objednávky, budeme vás kontaktovat, abychom se domluvili, zda souhlasíte s takovým pozdějším termínem dodání anebo zda chcete takovou část objednávky zrušit a my vám současně do týdne zašleme zpět příslušnou část vámi zaplacené kupní ceny nedodaného zboží.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Vlastnické právo ke zboží na vás jako Kupujícího přechází v 13322074, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a zboží jste převzali.

 1. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě a není přístupná.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET – Pokud se na webovém rozhraní zaregistrujete, obratem obdržíte na vámi zadaný mailový kontakt přístupové údaje pro přístup k uživatelskému účtu. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících z kupní smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit č zrušit. Nákup v eshopu je možné uskutečnit i bez registrace a založení uživatelského účtu, ale je možné, že se tím ochudíte o přístup k některým námi poskytovaným výhodám. Kupující s ID zaregistrovaní v eshopu mají přístupné i další funkce a informace ve svém uživatelském účtu oproti kupujícím bez ID (zejména mohou mít ve svém uživatelském účtu informace o stavu bodového konta a výši provizí, pokud je uplatňují v eshopu a funkci odpočtu těchto provizí).
 3. Cena zboží a platba
 4. CENA ZBOŽÍ – U jednotlivých položek zboží je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Protože jako Prodávající jsme plátci daně z přidané hodnoty (DPH), jsou ceny uváděné na webovém rozhraní cenami včetně DPH. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v čl. V. VOP. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Objednat” je již uvedena včetně dopravného a balného.
 5. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u zboží v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 6. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží v našem vlastnictví.
 7. ZPŮSOB PLATBY – Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
 • Bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet 2900998696/2010. Pokyny k platbě, v podobě, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a zboží co nejdříve expedováno.
 • V hotovosti na dobírku.
 • V hotovosti při osobním odběru.
 • Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.“
 • Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.
 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY

V případě bezhotovostního převodu bankovním převodem je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby online platební kartou je kupní cena splatná okamžitě po objednání.

Po dodání zboží vám vystavíme daňový doklad se všemi zákonnými náležitostmi. Fakturu vám zašleme spolu se zbožím a zároveň slouží i jako dodací doklad a doklad o záruce.

Od kupujícího nevyžadujeme platby zálohy za zboží.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 1. Dodací podmínky
 2. ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ – Zboží je možné dodat prostřednictvím přepravcem na vámi uvedenou doručovací adresu. Způsob dodání vyberete na webovém rozhraní při objednávce zboží. Naše povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.
 3. DODACÍ LHŮTA – Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného zboží. Zboží skladem připravíme k expedici (tj. předáváme přepravci) obvykle do týdne po připsání kupní ceny na náš účet (anebo u dobírky do týdne po potvrzení přijetí objednávky), byť se snažíme o expedici do 3-4 pracovních dnů, V případě platby převodem, se zboží odesílá do týdne po přijetí této platby na účet Prodávajícího (je-li zboží skladem).
 4. NÁKLADY NA DOPRAVU – Výše ceny za dodání zboží závisí na vámi zvoleném způsobu dodání a je uvedena na webovém rozhraní. Na webovém rozhraní bude uveden i případný limit objednávky, při jehož dosažení je doprava zdarma.
 5. BALNÉ – Balné je již obsaženo v kupní ceně.
 6. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zboží opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.
 7. Při převzetí zboží si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu zboží, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u dopravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zboží, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.
 8. Vyhrazujeme si právo upravit podrobněji podmínky Dodání zboží a dopravy v samostatném dokumentu.
 9. Odstoupení od kupní smlouvy
 10. Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na info@eshop-tiande.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
 11. Jako Kupující berete na vědomí, že ani spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

– o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (vzhledem k tomu, že převážná část nabízeného zboží je kosmetika, upozorňujeme, že může jít o zboží, kde se uplatní toto ustanovení o nemožnosti odstoupení)
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů.
 1. Pokud jako Spotřebitel odstoupíte od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nám předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste od nás obdrželi dle této smlouvy. Při zasílání zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu se zbožím od nás obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučujeme vám zboží pojistit.

Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

 1. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy dle odst. 1 vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za zboží, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním zboží uhrazených. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání zboží, dle zákona vám vrátím částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží. Nejsme však povinni vám peníze vrátit dříve než nám zboží předáte zpět anebo prokážete, že jste nám zboží zpět odeslali. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.
 2. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bychom vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.
 3. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé kupní ceny ani do 15 dnů po uzavření kupní smlouvy, máme právo od smlouvy odstoupit. Dále si vyhrazujeme právo od smlouvy odstoupit, pokud z důvodů nikoli na naší straně není již možné zboží dodat (přestalo se vyrábět, nelze jej již dovézt či získat od dodavatele v běžné dodací lhůtě – viz čl. III. odst. 3 VOP). Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručíme na váš mailový kontakt nebo doručovací adresu. V případě, že jsme od vás obdrželi před naším odstoupením od smlouvy platbu, vrátíme vám ji do týdne od odstoupení od smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
 4. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem, kupní smlouvou a těmito VOP z důvodů v zákoně, smlouvě či VOP uvedených.
 5. Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající vám odpovídáme, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebiteli dále odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na zboží uvedeno jinak. Je-li zbožím věc podléhající rychlé zkáze, je na ní místo záruční doby vyznačena doba, po kterou lze věc použít (po tuto dobu je poskytována záruka za jakost).
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu věci za novou anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nové věci bez vad nebo na výměnu součásti či opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám novou věc bez vad dodat, vyměnit její součást nebo věc opravit, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním a uchováváním. U věcí prodávaných za nižší cenu, neodpovídáme za vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta.
 6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem na kontakty uvedené v čl. II. VOP. Reklamované zboží prosím doručte osobně, poštou či obdobným způsobem na naší adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.
 7. Pokud je na základě vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím dopravce, žádáme vás o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@eshop-tiande.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese: info@eshop-tiande.cz
 2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http:/ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Závěrečná ustanovení
 5. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 6. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
 7. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v mailu potvrzujícím objednávku.
 8. Tyto VOP jsou účinné 17.10.2017